Mat, Odling, Klimat & Miljö

Vidarstiftelsen har under de senaste 50 åren gett stöd till forskning och utveckling inom biodynamisk odling och kretsloppsjordbruk i Sverige, bl a genom Stiftelsen Biodynamiska forskningsinstitutet, Stiftelsen Skillebyholm och Beras projekten i dess olika faser. Internationellt har även bland annat Zukunftsstiftung Lantwirtschaft mottagit stöd. Vidarstiftelsen har också delat ut ett större antal stipendier och utdelningar inom forskningsområdena odling, klimat och miljö och har i stor utsträckning bidragit till det som idag kallas ekologisk odling i Sverige. Stiftelsen har även bidragit till utbildningsändamål inom området.

Fakta

Fakta Mat, Odling, Klimat & Miljö

Mat, Odling, Klimat & Miljö

På 1920-talet, långt innan begreppet ekologisk odling ens var uppfunnet, blev den antroposofiska filosofins upphovsman Rudolf Steiner ombedd att föreslå riktlinjer för ett nytt tänkande kring jordbruket för en grupp schweiziska bönder. Han höll då en serie föredrag som stenograferades ner och gavs ut i bokform. Så uppstod den biodynamiska odlingsmetoden, som hämtar sin inspiration i den antroposofiska idén om att befrämja jordens bördighet och ge människan närande och hälsosamma livsmedel samt skapa förutsättningar för såväl människans som jordens långsiktiga utveckling.

Biodynamisk odling handlar inte enbart om ett kemikalie- och konstgödselfritt sätt att bruka jorden, utan om frånvaron av gifter som den självklara utgångspunkten. Inom den biodynamiska odlingen ses gården som en egen organism, en helhet som så långt möjligt ska sträva efter att vara självförsörjande med foder och gödsel genom kretslopp och balans mellan mark, växter och djur.

Odlingsåtgärderna syftar till ett långsiktigt hushållande med ändliga naturresurser, skyddandet av miljön och den biologiska mångfalden samt vård om husdjurens välbefinnande med respekt för deras egenart.

Den mest omdiskuterade delen av den biodynamiska odlingen handlar om de s k preparaten, som hämtas ur naturen och syftar till att förbättra jordens bördighetsegenskaper, växternas motståndskraft mot skador och sjukdomar samt höja livsmedlens näringsvärde. Preparatens verkan har ifrågasatts då de är kraftigt utspädda och till sin natur är att jämföra med homeopatika. Många studier och jämförande odlingsförsök visar positiva effekter så som att växternas rotsystem utvecklas betydligt mer i biodynamisk odling än i konventionell odling och även mer än i annan ekologisk odling.

Man ser alltså tydliga effekter av preparaten, men kan i nuläget inte förklara de bakomliggande orsakerna.

I Sverige startade de första biodynamiska odlingarna på trettiotalet.

1944 bildades Biodynamiska Föreningen som hjälper till med rådgivning och som tillsammans med Nordisk Forskningsring lade grunden för den ekologiska odlingens framväxt i landet.

Den biodynamiska odlingen kontrolleras av Demeterförbundet, en statligt godkänd kontrollorganisation, som samarbetar med KRAV, kontrollorganisationen för ekologisk odling. Demeterförbundet har kontrollverksamhet i 18 länder.

 

Fakta

Saltå Kvarn AB

Saltå Kvarn

Vidarstiftelsen är majoritetsägare i Saltå Kvarn AB med cirka 94 procent ägarandel via dotterbolaget Steneken Holding AB.

Genom stiftelsens kapitalplace­ring i Saltå Kvarn främjas det ekologiska kretsloppsjordbrukets utveckling i Sverige. Genom Saltå Kvarns importverksamhet främjas likaledes krets­lopps­jordbrukets utveckling i andra delar av världen.

Läs mer om Saltå Kvarn här.

Fakta

Järna Mejeri AB

Järna Mejeri

Järna Mejeri grundades år 2012 och har sedan januari 2023 startat upp igen i liten skala efter några år av uppehåll. All mjölk kommer från närliggande biodynamiska Demetercertifierade gårdar.

Mejeriets produktionslokaler är speciellt anpassade för en omsorgsfull tillverkning. Här förflyttas mjölken via självfall, utan hjälp av transportpumpar. Denna varsamma transport kräver en viss höjdskillnad vilket har resulterat i mejeribyggnadens karaktäristiska taklutning.
Mjölken homogeniseras inte, vilket innebär att mjölken får behålla sina naturliga fettkulor. Pastörisering sker vid en lägre temperatur för att i största möjliga mån behålla de naturliga näringsämnena.

Distributionen sker i samarbete med Läkepedagogiska/socialterapeutiska verksamheter i närområdet.

När du köper en biodynamisk produkt från Järna Mejeri bidrar du till att bibehålla ett levande och rikt odlingslandskap med en jord som erbjuder maskar, insekter, fåglar och andra vilda djur ett gott hem.

Vidarstiftelsen äger via dotterbolaget Steneken Holding AB 54,66 procent av Järna Mejeri AB.