Vård & Omsorg

Vidarstiftelsen har under årtionden understött både forskning och utbildning inom området antroposofisk hälso- och sjukvård, vars främsta företrädare har varit Stiftelsen Vidarklinken som har drivit sjukhuset Vidarkliniken/Vidar Rehab samt Vidar vårdcentral. Sjukhusbyggnaden i Järna där Vidarkliniken har inrymts ägs av Vidarstiftelsen. All verksamhet är nedlagd sedan den 13 september 2019.

Fakta

Antroposofisk orienterad hälso- och sjukvård

Fakta antroposofisk hälso- och sjukvård

Vidarstiftelsen har bidragit till verksamhet forskning, akademiska studier och utbildning inom den antroposofiska hälso- och sjukvården, som vilar på naturvetenskaplig grund och utövas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Grunden till denna vårdform utvecklades av filosofen Rudolf Steiner (1861-1925) tillsammans med läkaren Ita Wegman (1876-1943). Den innefattar den moderna medicinens vetenskapliga metoder och integrerar dem med ett humanistiskt synsätt. Ett särskilt fokus ligger på hälsofrämjande åtgärder och vårdens förmåga att värdera den enskilda patientens behov och resurser. När patienten känner sig ”sedd” skapas bättre förutsättningar för patientens eget engagemang och ansvarstagande.

Hälsa och sjukdom involverar alltid hela människan och hennes liv tillsammans med andra. Omvårdnaden är central inom den antroposofiska hälso- och sjukvården och består utöver konventionella behandlingar också av olika utvärtes behandlingar som till exempel insmörjning med eteriska oljor eller örtomslag. Konstnärliga terapier, där patienten aktivt arbetar med till exempel rörelse, musik, form eller färg, ordineras för att hjälpa patienten i sin känslomässiga bearbetningsprocess av sjukdomen. Som komplement till konventionella läkemedel erbjuds antroposofiska läkemedel förädlade och tagna från naturen. Syftet är att stödja patientens egen förmåga till läkning.

Såväl internationellt som i Sverige framstår några områden där den antroposofiska medicinen är särskilt etablerad och beforskad.

  • Omhändertagande av barn. Studier i Sverige och internationellt visar lägre stressnivåer och minskat förekomst av allergier hos barn som växer upp med en s.k. antroposofisk livsstil.
  • Minskad antibiotikaförskrivning, främst till barn, möjligen till följd av välutvecklade kunskaper i omhändertagande och vård av barn med infektioner, som har väckt internationell uppmärksamhet.
  • Rehabilitering av patienter med kronisk smärta och stressrelaterad ohälsa, men även andra kroniska sjukdomar. Svenska studier visar på bl.a. hälsoekonomiska vinster i samband med vård på Vidarkliniken.
  • Vård och rehabilitering av patienter med cancerdiagnoser där framförallt mistelanvändningen är mycket utbredd internationellt. En svensk studie gjordes där vården på Vidarkliniken jämfördes med enbart konventionell vård. Studien visade på positiva resultat för Vidarkliniken.
  • Palliativ vård, vård av döende människor och omvårdnaden generellt är mycket uppskattad. Särskilt kring omvårdnaden finns det mängder med studier både i Sverige och internationellt.

Antroposofisk hälso- och sjukvård är den äldsta formen av integrativ/komplementär medicin i Europa och finns nu spridd över stora delar av världen. Det finns runt 30 000 förskrivare av antroposofiska läkemedel i Europa, ca 4800 fullt utbildade antroposofiska läkare och ca 2 200 vårdplatser. I flera länder ingår antroposofisk hälso- och sjukvård i den offentliga sjukvården såväl i sluten som öppen vård, barn- och äldreomsorg.

Internationellt har den antroposofiska medicinen sin största utbredning i Tyskland och Schweiz, där det finns ett antal antroposofiskt inriktade akutsjukhus och även ett universitetssjukhus i tyska Herdecke, nära Dortmund.
Utöver påbyggnadsutbildningar för läkare och sjuksköterskor erbjuds i dessa länder fleråriga terapiutbildningar samt utbildningar som leder fram till examen som legitimerad sjuksköterska. I Herdecke bedrivs även utbildning, som leder till läkarexamen.

I Sverige finns ett antal föreningar med inriktning på antroposofisk hälso- och sjukvård: Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin (LAOM), Sjuksköterskeförbundet för antroposofisk läkekonst (SAL), Svensk förening för antroposofisk medicin och terapi samt ett antal olika terapeutföreningar samt patientföreningen För antroposofisk läkekonst (FALK).

 

Fakta

Stiftelsen Vidarkliniken

Stiftelsen Vidarkliniken

Stiftelsen Vidarklinken, har fram till den 13 sep 2019 drivit sjukhuset Vidarkliniken/VidarRehab och Vidar vårdcentral i Järna. Vidarklinikens verksamhet har upphört, men i del av klinikbyggnaden bedrivs en privat läkarmottagning, Phoenixmottagningen, med inriktningen antroposofisk integrativ hälso- och sjukvård.

Vidarkliniken har varit Nordens enda rehabiliteringssjukhus för integrativ/komplementär vård, vilket innebär att skolmedicinsk vård har kombinerats med komplementära terapier utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Sedan starten på 1980-talet har Vidarstiftelsen varit med som fastighetsägare och hyresvärd för kliniken. Sjukvårdsverksamheten har bedrivits självständigt som en idéburen stiftelse utan vinstsyfte.

Vidarkliniken/Vidar Rehab har erbjudit rehabilitering av patienter med stressrelaterad ohälsa, kronisk svår smärta t ex fibromyalgi, rehab efter cancerbehandlingar etc. Patientens upplevelse och behov har legat till grund för individuella vårdplaner med tydliga mål och man har erbjudit både slutenvård, dagrehabilitering och poliklinisk behandling. Konstterapier har tillhört Vidarkliniken/Vidar Rehabs särskilda profil och har i flera utvärderingsprojekt visat sig ha stort värde för patienternas förmåga att kunna anpassa sig till och klara av en ny livssituation, som ofta hänger ihop med en allvarlig sjukdom. Även den yttre miljön på VidarRehab i form av arkitektur, trädgård, inredning och material är av hög kvalitet och har utgjort en del av det terapeutiska konceptet.

Stiftelsen Vidarkliniken har genom åren varit en inspirationskälla för sjukvården med otaliga studiebesök, föredrag och kurser för sjukvårdspersonal. Även många grupper från allmänheten, arkitekter, internationella grupper etc. har besökt Stiftelsens verksamheter. Föreläsare från kliniken har medverkat i många offentliga konferenser och evenemang. Verksamheten har varit öppen för utveckling i samverkan och flera projekt har utförts tillsammans med andra vårdgivare och universitet.Under de senaste åren har Stiftelsen Vidarkliniken varit en av de större mottagarna av utdelningar.

Fakta

Läkepedagogik och socialterapi

Läkepedagogik och socialterapi

Ytterligare ett område där Vidarstiftelsen har bidragit till forskning, studier och utbildning är läkepedagogik och socialterapi, som omfattar arbetet med barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Utgångspunkten för arbetet är att i alla människor, oavsett funktionsnedsättning, finns en unik och utvecklingsbar inre väsenskärna. Läkepedagogiken syftar till att upprätta en kontakt med denna individualitet för att renodla den unika begåvning varje individ äger. En anpassad och individualiserad form av waldorfpedagogik utgör den skolmässiga grunden. En medvetet utformad miljö och en helhetstänkande är kännetecknande för det läkepedagogiska arbetet. I socialterapin eftersträvas samma omsorgsfulla prägel av helhetsmiljön som inom de läkepedagogiska verksamheterna och skolorna. Målsättningen är att utveckla yrkesmässiga och sociala färdigheter. En viktig uppgift är att skapa individuellt anpassade arbetssituationer för varje arbetstagare samt att skapa förutsättningar för ett meningsfullt individuellt liv i gemenskap.

Läkepedagogiken utvecklades i Tyskland på 1920-talet och kom till Sverige 1935 då Mikaelgården startade läkepedagogisk verksamhet i Järna med omnejd. Idag finns ett flertal läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter i Järnaområdet. Landet i övrigt har ytterligare verksamheter från Umeå i norr till Vollsjö i söder. Verksamheterna omfattar skolor, Daglig Verksamhet, terapeutiska bykollektiv och arbetsgemenskaper av olika slag.

De läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna är spridda över världen och omfattar ca 650 verksamheter i ett 50-tal länder.


Kontakt: Riksförbundet Värna: http://värna.se/