Utdelningar

Om stiftelser

Det finns inga ägare eller medlemmar i en stiftelse.
Stiftelsernas kapital har en gång avsatts för att tjäna ett visst ändamål. Detta ändamål kan inte ändras. Stiftelsen står under länsstyrelsens tillsyn och har två auktoriserade revisorer.

Avkastningsstiftelse är den vanligaste stiftelseformen i Sverige. Det innebär att stiftelsen delar ut avkastningen på den egna förmögenheten till stiftelsens ändamål.

Vidarstiftelsen har gett stöd till verksamheter inom utbildning, vård, vetenskap, omsorg, jordbruk, socialt arbete och kultur liksom till andra viktiga allmännyttiga projekt som bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Destinatörer och större engagemang 

Exempel på destinatörer och större engagemang:

YIP

The International Youth Initiativ Program (YIP) är en utbildning i socialt entreprenörskap. Utbildningen riktar sig till ungdomar från hela världen mellan 18 och 25 år som vill vara med och skapa en positiv förändring i världen. YIP är en utbildning som handlar om att ta sina egna idéer till genomförande och förverkligande. Vidarstiftelsen har stöttat YIP årligen sedan starten 2007.

Läs mer om YIP här.

Skillebyholm

På Skillebyholm bedrivs trädgårdsutbildning med hållbarhet i fokus sedan 1974. I dagsläget finns två yrkeshögskoleutbildningar och en komvuxklass. Därutöver finns en deltidsutbildning i egen regi och ett flertal kortare kurser i samarbete med Folkuniversitet.

Läs mer om Skillebyholm här.

Steinerhögskolans Biodynamiska Forskningsinstitut

Steinerhögskolans Biodynamiska Forskningsinstitut bedriver vetenskaplig forskning och utveckling av ett uthålligt jordbruk och livsmedelsförsörjning inom områdena jord, mat, hav och klimat.

Målsättningen är att öka odlingsjordarnas bördighetsegenskaper för att ge en säker och uthållig livsmedelsförsörjning baserad på lokala och förnyelsebara resurser, som ger livsmedel i en tillräcklig mängd med hög näringskvalitet.

Läs mer om Steinerhögskolans Biodynamiska Forskningsinstitut här.

Zukunft Stiftung Landwirtschaft (Framtidsstiftelsen för jordbruk)

Framtidsstiftelsen för jordbruk främjar initiativ som bidrar till vidareutveckling av det ekologiska jordbruket. Många människor, företag och institutioner engagerar sig med stora och mindre donationer till stiftelsens verksamhet. Vidarstiftelsen har stöttat forskningsprojekt i framtidsstiftelsen för att utveckla ekologiska och GMO-fria utsäden för grönsaker, spannmål och frukter.

Läs mer om Framtidsstiftelsen för jordbruk här.

BERAS (Building Ecological Recycling Agriculture and Societie)

Grunden för BERAS-projekten, som startade år 2003, var det ekologiska kretsloppsjordbruket. Med stöd i forskning arbetade man konkret med 48 typgårdar i alla länder runt Östersjön, varav 12 svenska gårdar. Här visade man att det går att lägga om till ekologiskt kretsloppsjordbruk. I Sverige och Finland gjordes också specialstudier av hela livsmedelskedjan med konsumenter, förädlare, distributörer och odlare. Konsekvenserna för hav, klimat och biologisk mångfald undersöktes i samtliga led och kunde jämföras med dagens konventionella matsystem.

BERAS International arbetar med att skapa hållbara matsystem i offentliga verksamheter och företag. Forskningen som ligger till grund för detta arbete finns publicerad på beras.eu

Konceptet har bl.a. implementerats framgångsrikt av flerfaldigt prisbelönade Södertälje kommun och internationellt har BERAS modell, via Organic Food System Programme, FSPblivit en del av FN:s 10 YFP Sustainable Food Systems Programme  som adresserar Sustainable Development Goal #12, Sustainable Consumption and Production.

Läs mer om BERAS här.

Kulturhuset i Ytterjärna AB

Kulturhuset i Ytterjärna AB ingår i Vidarstiftelsens koncern.

Kulturprogrammet har en stor bredd, det innehåller allt från musik, dans och teater till cirkus och stand up. Här anordnas även en årlig musikfestival, Fair Play Chamber Music, som är ett initiativ från Peter Friis Johansson och Jacob Koranyi.

Programverksamheten i Kulturhuset i Järna får löpande stöd av Vidarstiftelsen, Statens kulturråd, Kulturförvaltningen i Stockholms län samt Södertälje kommun.

Läs mer om Kulturhuset i Ytterjärna AB på deras hemsida

Antroposofisk hälso- och sjukvård

Antroposofisk hälso- och sjukvård har på olika sätt understötts av Vidarstiftelsen under flera decennier. Utöver direkt stöd till verksamhet, forskning och utveckling har Vidarstiftelsen också sedan starten varit hyresvärd för Stiftelsen Vidarklinikens sjukhus.

Sjukhusets verksamhet har i huvudsak bedrivits med stöd av landstingsavtal. Under en följd av år utgick även ett regeringsbidrag för utveckling och forskning.

Verksamheten är sedan år 2019 nedlagd. I del av klinikbyggnaden bedrivs i nuläget en privat läkarmottagning, Phoenixmottagningen, med inriktning antroposofisk integrativ hälso- och sjukvård.