Utdelningar

Om stiftelser

Det finns inga ägare eller medlemmar i en stiftelse.
Stiftelsernas kapital har en gång avsatts för att tjäna ett visst ändamål. Detta ändamål kan inte ändras. Stiftelsen står under länsstyrelsens tillsyn och har två auktoriserade revisorer.

Avkastningsstiftelse är den vanligaste stiftelseformen i Sverige. Det innebär att stiftelsen delar ut avkastningen på den egna förmögenheten till stiftelsens ändamål.

Vidarstiftelsen har gett stöd till verksamheter inom utbildning, vård, vetenskap, omsorg, jordbruk, socialt arbete och kultur liksom till andra viktiga allmännyttiga projekt som bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Vidarstiftelsen har sedan starten 1962 delat ut närmare 220 miljoner sek till stiftelsens ändamål.

Destinatörer och större engagemang 

Exempel på destinatörer och större engagemang:

YIP

The International Youth Initiativ Program (YIP) är en utbildning i socialt entreprenörskap. Utbildningen riktar sig till ungdomar från hela världen mellan 18 och 25 år som vill vara med och skapa en positiv förändring i världen. YIP är en utbildning som handlar om att ta sina egna idéer till genomförande och förverkligande. Vidarstiftelsen har stöttat YIP årligen sedan starten 2007.

Läs mer om YIP här.

Järna Akademi

Järna Akademi (JA) är ett fritt forum för lärande och utveckling, som vänder sig till alla människor och olika yrkesgrupper. JA erbjuder kurser som syftar till individuell utveckling så väl som utbildningar och fördjupningskurser för olika professioner. Vidarstiftelsen äger 25 procent i JA och har bidragit med vissa utvecklingsinsatser.

Läs mer om Järna Akademi på deras hemsida samt under Pedagogik & Utbildning.

Skillebyholm

På Skillebyholm bedrivs trädgårdsutbildning med hållbarhet i fokus sedan 1974. I dagsläget finns två yrkeshögskoleutbildningar och en komvuxklass. Därutöver finns en deltidsutbildning i egen regi och ett flertal kortare kurser i samarbete med Folkuniversitet.

Läs mer om Skillebyholm här.

Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet bedriver vetenskaplig forskning och utveckling av ett uthålligt jordbruk och livsmedelsförsörjning inom områdena jord, mat, hav och klimat.

Målsättningen är att öka odlingsjordarnas bördighetsegenskaper för att ge en säker och uthållig livsmedelsförsörjning baserad på lokala och förnyelsebara resurser, som ger livsmedel i en tillräcklig mängd med hög näringskvalitet.

Läs mer om Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet här.

Zukunft Stiftung Landwirtschaft (Framtidsstiftelsen för jordbruk)

Framtidsstiftelsen för jordbruk främjar initiativ som bidrar till vidareutveckling av det ekologiska jordbruket. Många människor, företag och institutioner engagerar sig med stora och mindre donationer till stiftelsens verksamhet. Vidarstiftelsen har stöttat forskningsprojekt i framtidsstiftelsen för att utveckla ekologiska och GMO-fria utsäden för grönsaker, spannmål och frukter.

Läs mer om Framtidsstiftelsen för jordbruk här.

BERAS (Building Ecological Recycling Agriculture and Societie)

Grunden för BERAS-projekten, som startade år 2003, var det ekologiska kretsloppsjordbruket. Med stöd i forskning arbetade man konkret med 48 typgårdar i alla länder runt Östersjön, varav 12 svenska gårdar. Här visade man att det går att lägga om till ekologiskt kretsloppsjordbruk. I Sverige och Finland gjordes också specialstudier av hela livsmedelskedjan med konsumenter, förädlare, distributörer och odlare. Konsekvenserna för hav, klimat och biologisk mångfald undersöktes i samtliga led och kunde jämföras med dagens konventionella matsystem.

BERAS International arbetar med att skapa hållbara matsystem i offentliga verksamheter och företag. Forskningen som ligger till grund för detta arbete finns publicerad på beras.eu

Konceptet har bl.a. implementerats framgångsrikt av flerfaldigt prisbelönade Södertälje kommun och internationellt har BERAS modell, via Organic Food System Programme, FSPblivit en del av FN:s 10 YFP Sustainable Food Systems Programme  som adresserar Sustainable Development Goal #12, Sustainable Consumption and Production.

Läs mer om BERAS här.

IC

The Integrative Care Science Center (IC) har bidragit till evidensbasering av den antroposofiska vården. Den forskning som har bedrivits med bl.a. stöd från Vidarstiftelsen har publicerats i vetenskapliga tidskrifter med högt anseende. Detta har väckt internationell uppmärksamhet. Sammantaget visar forskningen att patienter efter vård på Stiftelsen Vidarkliniken/Vidar Rehab rapporterar positiva hälsoförbättringar, använder färre receptbelagda läkemedel och är mindre sjukskrivna.

För närvarande pågår ett forskningsprojekt i samarbete med Karolinska Institutet som inkluderar smärtcentrum vid Universitetet i Linköping och Stiftelsen Vidarkliniken/Vidar Rehab i Järna.

Läs mer om IC på deras hemsida samt under Vård & Omsorg.

Kulturhuset i Ytterjärna AB

Kulturhuset i Ytterjärna AB ingår i Vidarstiftelsens koncern och får årligen stöd för att bedriva sin kulturverksamhet.

Kulturprogrammet har en stor bredd. Det bjuds på allt från musik, dans, teater till cirkus och stand up. Det finns även en musikfestival på somrarna, Järna Festival Academy, som är ett initiativ från Peter Friis Johansson och Jacob Koranyi.

Programverksamheten i Kulturhuset i Järna får löpande stöd av Vidarstiftelsen, Statens kulturråd, Kulturförvaltningen i Stockholms län samt Södertälje kommun.

Läs mer om Kulturhuset i Ytterjärna AB på deras hemsida samt under Människan som kulturskapare.

Antroposofisk hälso- och sjukvård

Antroposofisk hälso- och sjukvård har på olika sätt understötts av Vidarstiftelsen under flera decennier. Utöver direkt stöd till verksamhet, forskning och utveckling har Vidarstiftelsen också sedan starten varit hyresvärd för Stiftelsen Vidarklinikens sjukhus, idag Vidar Rehab.

Sjukhuset verksamhet har dock i huvudsak bedrivits med stöd av landstingsavtal. Under en följd av år utgick även ett regeringsbidrag för utveckling och forskning.

Läs mer på Vidar Rehab, Vidar Vårdcentral samt under rubriken Vård och Omsorg.