Pedagogik & Utbildning

Vidarstiftelsen har under årens lopp understött lärarutbildningar, gett bidrag till vetenskaplig forskning samt beviljat ett större antal stipendier till enskilda studenter i syfte att stödja utvecklingen av antroposofiskt inspirerad pedagogik och utbildning i Sverige. Stiftelsen har valt att endast undantagsvis gå in i skoletableringar.

Fakta

Waldorfpedagogik

Fakta Waldorfpedagogik

Den första Waldorfskolan grundades 1919 i Stuttgart av Rudolf Steiner för barnen i cigarettfabriken Waldorf-Astoria, därav namnet. Idag finns över 1000 skolor och 3000 förskolor i alla världsdelar och Waldorf är den mest omfattande friskolerörelsen i världen. Över 80 Waldorfskolor finns i Norden och ca 40 i Sverige, där det dessutom finns drygt 80 Waldorfförskolor.

Då den första Waldorfskolan i landet (Kristofferskolan) startade i slutet på fyrtiotalet hade i praktiken ett statligt skolmonopol utvecklats, vilket ledde till att skolor utanför systemet sågs med misstro. Det tog lång tid innan en bred allmänhet började förstå Waldorfskolornas egenart – att det inte handlade om ”privatskolor” utan om en annorlunda pedagogik.

Eftersom stat och kommun bara bidrog marginellt bars dessa skolors ekonomi nästan helt och hållet av föräldrarna. Utan Waldorfskolornas mångåriga kamp för rättvisa bidrag hade vi knappast haft den friskolelagstiftning vi har idag.

Undersökningar visar att Waldorf- och grundskoleelevers kunskaper efter genomgången skolgång i allt väsentligt är likvärdiga, men det finns en avgörande skillnad.

I grundskolan är kunskapsinhämtandet målet med undervisningen, i Waldorfskolan är detta medlet. Där grundskolan syftar till boklig bildning lägger Waldorfskolan tyngdvikten vid den individuella mänskliga utvecklingen. Grundskolan är yrkesorienterad medan Waldorfskolan är personlighetsinriktad. Waldorfpedagogiken har vuxit fram ur den antroposofiska människobilden, men skolorna vänder sig till alla och förespråkar ingen speciell livsåskådning eller religion. Efter över femtio års verksamhet i landet har Waldorfpedagogiken uppnått ett gott förtroende hos allmänhet och myndigheter.

Waldorfpedagogiken, som ansluter till grundskolans övergripande mål, syftar till att utveckla allsidighet hos det växande barnet. Hela människan ska gå i skolan. Inte bara huvudet. Praktiska ämnen som slöjd, målning och musik är lika viktiga som de teoretiska.

UPPLYSNINGAR

Waldorfskolefederationen, Fridhemsgatan 17, 112 40 Stockholm Telefon: 08-653 20 30 Hemsida: www.waldorf.se e-post: sekretariatet@waldorf.se