Pedagogik & Utbildning

Vidarstiftelsen har under årens lopp understött lärarutbildningar, gett bidrag till vetenskaplig forskning samt beviljat ett större antal stipendier till enskilda studenter i syfte att stödja utvecklingen av antroposofiskt inspirerad pedagogik och utbildning i Sverige. Stiftelsen har valt att endast undantagsvis gå in i skoletableringar.

Fakta

Waldorfpedagogik

Fakta Waldorfpedagogik

Den första Waldorfskolan grundades 1919 i Stuttgart av Rudolf Steiner för barnen i cigarettfabriken Waldorf-Astoria, därav namnet. Idag finns över 1000 skolor och 3000 förskolor i alla världsdelar och Waldorf är den mest omfattande friskolerörelsen i världen. Över 80 Waldorfskolor finns i Norden och ca 40 i Sverige, där det dessutom finns drygt 80 Waldorfförskolor.

Då den första Waldorfskolan i landet (Kristofferskolan) startade i slutet på fyrtiotalet hade i praktiken ett statligt skolmonopol utvecklats, vilket ledde till att skolor utanför systemet sågs med misstro. Det tog lång tid innan en bred allmänhet började förstå Waldorfskolornas egenart – att det inte handlade om ”privatskolor” utan om en annorlunda pedagogik.

Eftersom stat och kommun bara bidrog marginellt bars dessa skolors ekonomi nästan helt och hållet av föräldrarna. Utan Waldorfskolornas mångåriga kamp för rättvisa bidrag hade vi knappast haft den friskolelagstiftning vi har idag.

Undersökningar visar att Waldorf- och grundskoleelevers kunskaper efter genomgången skolgång i allt väsentligt är likvärdiga, men det finns en avgörande skillnad.

I grundskolan är kunskapsinhämtandet målet med undervisningen, i Waldorfskolan är detta medlet. Där grundskolan syftar till boklig bildning lägger Waldorfskolan tyngdvikten vid den individuella mänskliga utvecklingen. Grundskolan är yrkesorienterad medan Waldorfskolan är personlighetsinriktad. Waldorfpedagogiken har vuxit fram ur den antroposofiska människobilden, men skolorna vänder sig till alla och förespråkar ingen speciell livsåskådning eller religion. Efter över femtio års verksamhet i landet har Waldorfpedagogiken uppnått ett gott förtroende hos allmänhet och myndigheter.

Waldorfpedagogiken, som ansluter till grundskolans övergripande mål, syftar till att utveckla allsidighet hos det växande barnet. Hela människan ska gå i skolan. Inte bara huvudet. Praktiska ämnen som slöjd, målning och musik är lika viktiga som de teoretiska.

UPPLYSNINGAR

Waldorfskolefederationen, Fridhemsgatan 17, 112 40 Stockholm Telefon: 08-653 20 30 Hemsida: www.waldorf.se e-post: sekretariatet@waldorf.se

Fakta

Järna Akademi

Järna Akademi

Järna Akademi (JA) är ett utbildnings- och bildningsinitiativ, som sätter kunskapen om människan och hennes förhållande till sin omvärld i centrum.

JA vill vara ett forum för lärande och utveckling, där människan genom att upptäcka och fördjupa sin potential i dialog med andra kan bidra till berikandet av sitt yrkesliv och samhället i stort. JA erbjuder och utvecklar utbildningar, kurser och fortbildningar där både den inre och den yttre människans behov tillgodoses.

Järna Akademi anknyter därmed till en lång bildnings-och utbildningstradition i Ytterjärna, som med sin inspiration från det antroposofiska idéinnehållet, har gett upphov till en rad praktiska verksamheter inom sjukvård, pedagogik, kultur mm. JA skall särskilt värna om ett nordiskt samarbete.

Järna Akademi vänder sig till alla människor och olika yrkesgrupper. Man erbjuder både kurser som syftar till individuell utveckling och fördjupningskurser för olika professioner. Några utbildningar och kurser ska ligga på på högskole- och yrkeshögskolenivå i samarbete med andra etablerade utbildningsinstitutioner, andra ska vara mer yrkesinriktade och kommer inte att kräva tidigare akademiska meriter. Ett brett utbud av utbildningar och kurser eftersträvas inom till exempel pedagogik och specialpedagogik, medicin, samhälle och ekonomi, odling och näringsfrågor samt inom konstens område. Det kommer också att finnas kurser som huvudsakligen behandlar allmänmänskliga existentiella frågor.

Ledande för Järna Akademis arbete är förståelsen av människan, hennes inre potential, uppgift och ansvar – både som individ och ur ett allmänt mänskligt perspektiv. Människan är en odelbar enhet. Det är först när tanken står i samklang med hjärtats och handens intelligens som vi kan finna vägen till ett rikt inre liv samtidigt som vi aktivt kan verka för en positiv samhällsförändring.

Om du vill komma i kontakt eller veta mer maila till info@jarnaakademi.se.